Paweł Pęczek

 

 

 

Prawo wodne nakłada wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego m.in. na:

-  użytkowników wód

-  podmioty odprowadzające ścieki do środowiska

-  podmioty wprowadzające do urządzeń kanalizacyjnych ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

O ile w dwóch pierwszych przypadkach obowiązki są powszechnie znane to wymóg uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych kiedy ścieki są odprowadzane do kanalizacji wprowadzony został dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku.

cd...

 

Oferta

Doradztwo w dziedzinie oczyszczania ścieków Studia wykonalności

Pozwolenia wodnoprawne

Doświadczenie

Kontakt

 

 

 http://www.Peczek.com

 

 

...cd

Należy zauważyć, że w myśl obowiązującego prawa urządzeniem kanalizacyjnym jest zarówno system kanalizacji komunalnej, ale również kanalizacja należąca np. do innych zakładów przemysłowych, a nawet zbiornik bezodpływowy (szambo).

Wśród substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych na podstawie odrębnych przepisów należy wymienić:

-   metale ciężkie cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, rtęć, kadm oraz ich związki,

-   trwałe oleje mineralne i węglowodory (substancje ciekłe pochodzące z ropy naftowej lub przeróbki chemicznej węgla, a także sama ropa naftowa),

-   amoniak,

-   fosfor i jego związki.

Powyższe sprawia, że praktycznie każdy podmiot, który wytwarza i odprowadza inne ścieki niż jedynie bytowo-gospodarcze jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy w urzędzie złożyć wniosek, do którego powinien zostać dołączony stosowny operat wodnoprawny.

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/prawo wodne                                 Prawo wodne

http://isap.sejm.gov.pl/2005/1988.htm                             Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

http://isap.sejm.gov.pl/2006/0984.htm                             Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 

Ż  powrót

 

ooo